اخبار صداسیما قبلا رو حالت "همه عنن فقط ما خوبیم" بود

الان اجبارا رفته رو حالت "فقط ما عن نیستیم ولی بقیه از ما عن ترن