بعضیا یه جورى گوشى شون رو رمزنگارى
کردن آدم یاد سیستم امنیتى
مایکروسافت میوفته!

چار تا فیلم خاکبرسرى دیگه این حرفا
رو نداره باو