به بعضیا باید گفت:
دوست اجتماعی باشین
ولی نه در حدی که سونوگرافی برین باهم????????????????