شما یادتون نمیاد یه زمانی یه کلمه ای بود به نام سانتی مانتال؛ ما عن اونم دراورده بودیم