والا از دو سالگی هر وقت خواستم کاری بکنم

گفتن زشته تو دیگه بزرگ شدی :|

اصن عقده ای شدم:|