وضعیت مملکت از علی برکت الله
به امن یجیب المضطر اذا دعاه داره تبدیل میشه