بدبختی توی خونه لوسترم نداریم بفهمیم زلزله س، قشنگ یه دور بندری میرقصیم و میریم واسه جونی جونم که میفهمیم زلزله س و باید فرار کنیم.