حالا که تحریمیم جلوى این توریستارو بگیرین


میان با ٥٠٠ دلار نصف ایرانو میخرن میبرن!