سر کلاس استاد گفت هندزفریتو در بیار از گوشت.
گفتم این که معلوم نیس از کجا فهمیدید؟
گفت از مقنعه‌ای که سرت کردی‌.