پول احترام میاره
پول محبت میاره
پول عشق میاره
پول دووم زندگی میاره
(هر کی بگی نه با دمپایی خیس دسشویی تو دهنش میکوبم)