شما تلفن و بردار رندوم به هر شماره ای میخوای زنگ بزن بگو ممد اقا هستن؟

همشون میگن بله چند لحظه ...
عمرا بگه ما ممد آقا نداریم :)