مال مردم خورای عزیز سه روزه نتو قطع کردین حداقل بگین کی وصل میشه هر بار ما چک نکنیم ببینیم وصل شده یا نه