نت خوابگاه وصل شده ولی به گوشی من هر کاری میکنم وصل نمیشه )):

دیتا هم که هنوز وصل نشده )):

هعی روزگار )):

شما ها نت دارین ؟ )):