‏تحقیق کردم پسرا هیز نیستن فقد بضی چیزارو که لازم میدونن با دقت بهش نگاه میکنن ...