هنوز که نت وصل نشده دوستان )):

کسی اطلاع داره کی وصل میشه )): 

حداقل استان هایی که شلوغ نیست نت رو وصل کنن )):