یه هفتست باهاش حرف نزدم )):

نمیتونه بهمم زنگ بزنه )):

اینترنتم ک نیست )):

 

#نفسم )):