پسری که مامان باباش بهش افتخار میکنن باید بهش شک کرد که پسره


پسر باید مایه ننگ خانواده باشه