بدبختی چیست؟


بدبختی یعنی تو یه روز ۴ تا امتحان داشته باشی تحویلم داشته باشی برگردی خونه باید خونه تکونی کنی