از یه اتریشی می پرسن شما که نفت ندارین پس چرا وزیر نفت دارین؟؟؟
برگشته گفته_شما چرا وزیر رفاه دارین؟؟؟
دهنمون سرویس^_^