به بعضیام باید گفتتو اینقد نمکی ! میری حموم حل نمیشی ؟