آب پرتقالو تو تاریکی اشتباهی جای چایی نذاشتی تو ماکروفر بخوری که عاشقی یادت بره.البته ما نه آب پرتقال داریم نه ماکروفر، فقط حس کردم یه مدلیه که باید عاشقی یادت بره.