آدم باید یه دوست سیگاری داشته باشه تا وقتی فندکت جلو خانوادت از جیبت افتاد دایورت کنی رو اون:)))