مورد داشتیم ماشین جمع آوری زباله میاد دم خونه به دختره میگه آشغال دارین؟

دختره داد میزنه:مامان آشغال داریم؟

مامانش میگه آره داریم


دختره هم میگه آره داریم فعلاً نمیخوایم!
.
.

نخندیــن گناه داره ???? ????????????????