ازهمین تریبون بگم شوهر کنم
عکس حلقه و شوهره و عقدنامه و خود عاقدو میذارم سر در پیج اینستام و هم مینویسم و (من شر حاسد اذا حسد)
کم کاری نیست یکی رو پیداکنی تو این گرونی بگیردت