[ از درک تا مدرک فاصله زیادیست؛ بدون درک، مدرک ارزشی ندارد ]


بیو اینستای یکی از دخترای فامیل بعد از اعلام نتایج کنکور