عاغا میگم جریان این اسپرى که
میزنن به ورزشکارا چیه؟
یارو هر جاش درد میگیره دو تا
پیس میزنن فورى خوب میشه!

منم از اینا میخوام وژدانن از بس ژلوفن
خوردم معدم داره سوراخ میشه!!