اقا ما یه مرغی داریم از وقتی فهمیده تخم مرغ گرون شده دیگه تو خونه تخم نمیکنه


میگه منو ببرید بیمارستان سزارین طبیعی هیکلم خراب میشه