عاغا یه سوال؟

چرا اسب آبی داریم ولی الاغ آبی نداریم جدا چرا