-این دختره که رد شد خوشگلتر بود یا من؟

+اون (زییییییینگ باختی! پاسخ اشتباه)
+تو (زییییییینگ باختی! پاسخ اشتباه)
+کدوم دختره؟ ندیدمش (پاسخ صحیح)