بابام سر سفره گفت یه لیوان آب سرد بریز برام، گفتم آب سرد بعد از غذا خطر سکته رُ افزایش میده.
گفت پس خودت بخور :/