میگم یه وقت زشت
نباشه هنوزم با این همه گرونى و بدبختى زنده ایم!!!!!!!!