با نامزدم بحثم شد برگشتم گفتم از اولشم معلوم بود تو منو بخاطر پولم میخای.برگشت تو چشام خیره شد و بعد دوتایی زدیم زیر خنده الانم داریم میریم فالوده شیرزایی بزنیم باهم:)))