بزرگترییییین فانتزیم در تمام عمرم این بوده که هرچی محل تحصیل و آموزش چرت و پرت مثله مدرسه و دانشگاست با بمب اتم بپوکونم!!