بعد از مرگ خاشاقچی، حناچی رو شهردار کردن تا یاد اون مرحوم زنده بمونه...