به خروس میگن مرغ چندحرف داره: میگه قربونش برم حرف نداره