ترم اول هم کلاسیم از یه پسره خوشش میومد پسره پاشد راه بره هم کلاسیم زیر پا انداخت بهش باهم دوس شدن چن ماه دیگ عروسیشونه
حالا اگ من بودم پسره صندلیو میکرد تو حلقم :|