اعتراف میکنم
تصورم از دانشگاه رفتن یه چیزی مثل امریکن پای بود ولی متاسفانه با واکینگ دد مواجه شدم.