تنها چیزی که تو زندگی ما سرعتش خیلی بالا بود ، گذر عمرمون بود