تنها کسی که تو این سالها از احترام و ارزشی که براش قائل بودم پشیمونم نکرده
قرمه سبزیه