تو این هوای سرد فقط تند تند دستشویی رفتنش به ما رسیده!
نه عشق و عاشقی ای
نه قدم زدنی