مورد داشتیم حیف نون ب خدا میگه 10 میلیون سال برات چقدره؟ خدا میگه 1 دیقه. حیف نون میگه: 10 میلیون چطور؟ خدا : 1تومن. حیف نون میگه: پس خدایا 1 تومن ب من بده خدا میگه: 1 دیقه وایسا