خدایا

اگه میشد به جز برکت

حرکت هم از خودت بود

ممنونت میشدیم