به بعضیام باید گفت داداچ این بادی که تو گلوت انداختی، قبلا تو معده ما بوده :)