دختره امتحان جغرافی داشته....
سوال:
یکی از فواید بیابان ها را بنویسید؟1/5 نمره


جواب:
برنزه کردن...!
راست میگه خب ????????????????????