درمورد پسری که گیاهخواره، هنوز کلمه ای اختراع نشده!