دم ظهری داشتم میرفتم بیرون مادرم سر نماز چند بار گفت الله اکبر
گفتم حتما گاز روشنه نگاه کردم دیدم نه و رفتم بیرون...

برگشتم خونه بهم گفت مگه بهت نگفتم نون بخر :|