دیجی کالا هدفون آوورده ۱۸ میلیون. ????
شما ۱۸ میلیون پول هدفون بدی هر آهنگی گوش میدی باید بتونی همزمان سوار خواننده ی اون آهنگم بشی ببره اینور اونور بگردوندت، وگرنه ضرر کردی