دیشب تو سریال حوالی پاییز اون صحنه که دختره داشت عربی میخوند و مهران چشاش بسته بود میگفت چه خوب میخونی ادامه بده خواستم بگم هنو رقصشو ندیدی داداچ.