دیشب ١٧-١٨ کیلو هویج خوب خریدم واسه آب هویج گرفتن.
امروز دیدم هویج ١٠٠ تومن گرون شده؛
نیان بگیرن اعدامم کنن به عنوان
"سلطان هویج"
خیلی نگرانم شاید فرار کنم برم کانادا