یه خانم برای اولین بار داخل اتوبان رانندگی میکنه...
شوهرش بهش زنگ میزنه : عزیزم خیلی مواظب باش همین الان رادیو اعلام کرد که یه نفر تو اتوبان بر خلاف مسیر داره رانندگی میکنه

خانم جواب داد : یه نفر؟!!
اینا هزار نفرن...!!

چت روم من و تو چت